Modificación da ordenanza do subministro de auga e servizos complementarios


O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 4 de outubro de 2018, acordou a aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo subministro de auga potable e servizos complementarios.

Agora, sométese o expediente a información pública polo prazo de 30 días, que contarán desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, esto é desde mañá día 4 de decembro, para que poida ser examinado e presentadas as reclamacións que estimen oportunas.

Na seguinte ligazón pode consultar as modificacións aprobadas inicialmente publicadas no BOP:

IR Á LIGAZÓN Modificación da ordenanza do subministro de auga e servizos complementarios