8 M día da muller


  1. Empregamos linguaxe libre de connotacións sexistas
  2. Integramos a perspectiva de xénero nas nosas decisión
  3. Difundimos unha imaxe non sexista da muller
  4. Traballamos entre a poboación máis nova a prevención da violencia machista e os valores de igualdade e respecto
  5. Fomentamos a corresponsabilidade nas tarefas e a ética no coidado, tanto de menores como persoas dependentes
  6. Identificamos e emendamos as deficiencias que atopemos a nivel municipal na loita contra a violencia cara ás mulleres
  7. Respectamos a conciliación da vida laboral, familiar e persoal, e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal
  8. Promovemos unha representación equilibrada de mulleres e homes en tribunais, xurados, comités e comisión
  9. Rexeitamos a contratación de actividades nas que se se promova unha imaxe sexista da muller
  10. Prestamos especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade