Plan Xeral de Ordenación Municipal


O Concello de Tordoia aprobou en sesión plenaria celebrada o 4 de outubro de 2018 o documento do Plan Xeral.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aprobou na orde do 7 de decembro de 2018 a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal, de acordo co establecido no artigo 85.7.a) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural de Galicia. Na seguinte ligazón pode consultarse esta orden:

IR Á LIGAZÓN Orde do 7 de decembro de 2018 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia

O 29 de marzo de 2018, de conformidade co disposto polos artigos 92 da Lei 9/2002 e 70 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, o Concello publicou no BOP a normativa e ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente. Na seguinte ligazón, pode consultarse esta publicación:

IR Á LIGAZÓN Anuncio aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia e publicación do seu contido normativo

Con data do 15 de marzo de 2019, procédese ao anuncio da aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tordoia, publicado no BOP nº 61 – Venres, 29 de marzo de 2019. Posterior ao devandito anuncio e con data de entrada no concello do 27 de marzo de 2019, recíbese escrito por parte da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo no que se require ao concello unha serie de consideracións en relación á documentación presentada, coa consecuente corrección de erros que pode consultarse na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio da corrección de erros do anuncio de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Tordoia

No menú desplegable que se achega a continuación, as persoas interesadas poden consultar o Plan de Ordenación Municipal íntegro con todos os documentos que o conforman:

TOMO I

TOMO II

TOMO IV

Plano de Clasificación C-00-1

Plano de Clasificación C-00-2

Plano de Clasificación C-00-3

Plano de Clasificación C-00-4

Plano de Clasificación C-00-5

Plano de Clasificación C-01

Plano de Clasificación C-02

Plano de Clasificación C-03

Plano de Clasificación C-04

Plano de Clasificación C-05

Plano de Clasificación C-06

Plano de Clasificación C-07

Plano de Clasificación C-08

Plano de Clasificación C-09

Plano de Clasificación C-10

Plano de Clasificación C-11

Plano de Clasificación C-12

Plano de Clasificación C-13

Plano de Clasificación C-14

Plano de Clasificación C-15

Plano de Clasificación C-16

Plano de Clasificación C-17

Plano de Clasificación C-18

Plano de Clasificación C-19

Plano de Clasificación C-20

Plano de Clasificación C-21

Plano de Clasificación C-22

Plano de Clasificación C-23

Plano de Clasificación C-24

Plano de Clasificación C-25

Plano de Clasificación C-26

Plano de Clasificación C-27

Plano de Clasificación C-28

Plano de Clasificación C-29

Plano de Clasificación C-30

Plano de Clasificación C-31

Plano de Clasificación CU

Plano de Clasificación CX-1

Plano de Clasificación CX-2

Plano de Clasificación CX-3

Plano de Clasificación CX-4

Plano de Clasificación CX-5

Plano de Clasificación CZ-1

Plano de Clasificación CZ-2

Plano de Clasificación SA-1

Plano de Clasificación SA-2

Plano de Clasificación SA-3

Plano de Clasificación ZA-1

Plano de Clasificación ZA-2

Plano de Clasificación ZA-3

Plano de Clasificación ZA-4

Plano de Clasificación ZA-5