Se convocan prazas de persoas colaboradoras bolseiras para as residencias xuvenís dependentes


Requisitos de acceso:

  • Posuír nacionalidade española ou ser nacional de calquera país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro residente en España no momento da solicitude da praza.
  • Ter unha idade mínima de 18 anos e menos de 30 na dato 0 31 de decembro do ano en curso.
  • Estar cursando estudos universitarios, estudos superiores en ensinanzas artísticas ou ciclo formativo de grao superior que admitan a formación e a practica a través de calquera das tarefas que se poidan desenvolver nunha residencia xuvenil.
  • Non ter perdido con anterioridade a condición de colaborador por causa imputable a/ao solicitante.
  • Non padecer defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento normal da actividade do centro.
  • Ter unha renda media familiar que non supere 0 150 % do IPREM do ano en curso (a dita renda media calcúlase segundo o establecido no artigo 9. l.b).

Lugar de presentación:

  • Preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo: https://sede.xunta.es
  • Nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social
  • En calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Prazo de presentación: Un mes contado desde o día seguinte á publicación da orde. Ata 0 5 de agosto de 2019.

As persoas interesadas deberán presentar as solicitudes a través dos Servizos Sociais Comunitarios. Os datos de contacto son:

Baixo da Casa do Concello.

Luns, martes, xoves e venres: de 9.00 h a 14.00 horas.

servizos.sociais@tordoia.gal

981 690001 Persoa de contacto: Mónica Rodríguez Palacio.

 

Pode ver o bando da Alcaldía completo na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Se convocan prazas de persoas colaboradoras bolseiras para as residencias xuvenís dependentes