Conforme se acorda na reunión do tribunal cualificador do día 08/07/2021. “A vista dos resultados, este tribunal propón para a súa contratación a dona Isabel González Gil, quedando na lista de reserva e por este orden: Ana Isabel Loredo García Noelia Fernández Ventureira Alexandra Ucha Abelenda Tatiana Palmeiro Ojeros “ […]

Anuncio do tribunal cualificador proceso de selección duna técnico de igualdadeVer ou descargar BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021 LEI 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

BANDO LIMPEZA FINCAS PREVENCIÓN INCENDIOS 2021